Monday - Wednesday 9-7
Thursday 2-7
Friday 10-3
Alternate Saturdays 9-2