Monday - Wednesday 9-7
Thursday-Friday 10-7
 Saturdays 9-2